REGULAMIN UCZESTNICTWA W KURSACH

prowadzonych przez pracownię rysunku DOMIN Poznań sp. z o.o.

z dnia 10.05.2023

§1 Postanowienia ogólne

Organizatorem Kursów jest DOMIN Poznań sp. z o.o.

Kursy odbywają się w Szczecinie we wskazanym przez Organizatora miejscu.

Regulamin ustala organizację oraz zasady prowadzonych przez Organizatora Kursów oraz Kursów Dodatkowych i związane z tym uprawnienia oraz obowiązki Uczestników oraz Organizatora.

Regulamin obowiązuje wszystkich Uczestników Kursów i Kursów Dodatkowych.

Treść niniejszego Regulaminu jest zamieszczona na stronie internetowej Organizatora www.domin-szczecin.pl/regulamin ‎oraz w formie papierowej znajduje się w siedzibie Pracowni.

Każdy Uczestnik Kursów/Zajęć Dodatkowych przed ich rozpoczęciem zobowiązany jest do zapoznania się i akceptacji treści Regulaminu.

§2 Definicje

Ilekroć w Regulaminie jest mowa o:

Regulaminie – należy przez to rozumieć niniejszy regulamin.

Organizatorze lub Pracowni lub Sprzedającym lub Sprzedawcy – należy przez to rozumieć Pracownię Rysunku DOMIN Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Zeylanda 9/7

Uczestnikach – należy przez to rozumieć osoby, które zostały zakwalifikowane przez Organizatora do wzięcia udziału w Kursie lub Zajęciach Dodatkowych.

Konsumentach – należy przyjąć, że jest to Uczestnik w formie osoby fizycznej zawierająca ze Sprzedawcą (organizatorem) umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorcy o cechach konsumenta – należy przez to rozumieć osobę mającą wpis do Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej (CEIDG), która jednocześnie dokonuje transakcji firmowej, niezwiązanej z działalnością zawodową zamawiającego

Kursie – należy przez to rozumieć podstawowe (rejsowe) zajęcia rysunku i malarstwa prowadzone przez Organizatora na zasadach wskazanych w Regulaminie.

Kursach Dodatkowych lub Zajęciach Dodatkowych – należy przez to rozumieć nieobowiązkowe zajęcia udostępnione przez Organizatora Uczestnikom lub osobom nie będącym Uczestnikami prowadzone w różnych formach, w tym w szczególności: warsztaty, zajęcia plenerowe, veteran room, kursy wakacyjne i feriowe, maratony egzaminacyjne. Zajęcia Dodatkowe mogą mieć charakter zajęć odpłatnych bądź nieodpłatnych.

Strona Internetowa Organizatora – należy przez to rozumieć www.nauka-rysunku.pl

Strona Facebookowa Organizatora- należy przez to rozumieć www.facebook.com/domin.poznan/

Adres e- mail Organizatora – szczecin@domin-pzn.pl

§3 Zasady kursów

 

Celem Kursów oraz Kursów Dodatkowych prowadzonych przez Organizatora jest:

a) nauka, pogłębianie wiedzy oraz umiejętności Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa zgodnie z programem oferowanych zajęć;

 

b) pogłębienie pasji i zainteresowań Uczestników w zakresie rysunku i malarstwa.

 

c) przedmiotem regulaminu jest realizacja zajęć mająca na celu edukację w zakresie rysunku.

 

d) przedmiot regulaminu będzie realizowany w dostępny dla placówki sposób zarówno w formie fizycznej na miejscu za pośrednictwem platformy cyfrowej w formie nauki zdalnej. Formą domyślną będą zajęcia stacjonarne w placówce w przypadku wystąpienia zapisów z §22 Siła Wyższa usługi będą świadczone na niezmienionym poziomie merytorycznym, a program realizowany zgodnie z harmonogramem, zmianie może ulec jedynie forma zajęć.

 

Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić. Na odrabianie zajęć można rejestrować się przez stronę wskazana przez Organizatora

W wypadku, kiedy Uczestnik nie może uczestniczyć w swoich zajęciach, ma prawo odrobić je na grupie wskazanej przez Organizatora. Zajęcia można odrabiać do końca trymestru po uprzednim zapisaniu się na nie w sposób wskazany przez organizatora.

Organizator zastrzega, iż przedmiotem usługi są rezerwacje terminów na dane zajęcia, polegające na tym, że uczestnik wykupuje kurs w formie rezerwacji terminu oraz wybranego miejsca na grupie na dane zajęcia. Rezerwacja jest rozumiana jako każdorazowa deklaracja uczestnictwa na zajęciach na wybrany dzień i godzinę. Są to nietypowe zajęcia i posiadają określoną ciągłość, a co za tym idzie, Organizator nie ma możliwości dopisania nowych osób do grup, które już wystartowały, tak więc rezerwacja miejsca jednej osoby nie może być wymieniona na inną osobę, ze względu na wymaganą ciągłość zajęć. Brak obecności powoduje omijanie kluczowych lekcji, które są dedykowane pod kolejne spotkania i podzielone tematycznie. Lekcje można nadrobić poprzez odrabianie zajęć, muszą one jednak zachować swoją ciągłość. W przypadku wykupienia kursu na 4 wejścia, kurs jest traktowany jako osobna rezerwacja na 4 różne terminy (4 różne lekcje). Po przekroczeniu terminu (daty) kurs i możliwość jego wykorzystania wygasa, a Uczestnik ma prawo odrobić niewykorzystane zajęcia. Niewykorzystany kurs jest terminowy i nie może przejść na inną osobę, ani na następny miesiąc.

Rezygnację należy przesłać drogą elektroniczną na adres: szczecin@domin-pzn.pl Okres wypowiedzenia po rezygnacji wynosi jeden miesiąc.

§ 4 Wizerunek i prawa autorskie

 

Rodzice lub opiekunowie dziecka dobrowolnie wyrażają zgodę na umieszczanie prac dzieci oraz ich wizerunków na stronie internetowej, Facebooku i Instagramie organizatora zajęć.

Uczestnicy Kursów wyrażają dobrowolną zgodę na utrwalanie ich wizerunku podczas zajęć Pracowni i wykorzystywanie tego wizerunku dla potrzeb marketingowych Organizatora, w tym w szczególności na publikację zdjęć na Stronie Internetowej Organizatora oraz Stronie Facebookowej Organizatora. Uczestnik uprawniony jest do sprzeciwu na utrwalenie i wykorzystanie jego wizerunku. Intencją Organizatora jest ukazanie Uczestników realizujących zadania w ramach prowadzonych Kursów/Kursów Dodatkowych.

Ze względu na fakt, iż integralną częścią usługi może być również utrwalenie uczestnictwa Uczestników w zajęciach. Uczestnik zajęć oświadcza, że wyraża zgodę na używanie jego wizerunku w przypadku utrwalania zajęć podczas zajęć, warsztatów czy eventów, zarówno w postaci foto, jak i wideo i nie będzie rościł sobie praw majątkowych z powodu ich wykorzystania. Uczestnik zostanie każdorazowo poinformowany, jeśli na miejscu pojawi się osoba utrwalająca foto lub video. Na prośbę uczestnika zajęć każdorazowo klub usunie zdjęcie lub wideo, na którym wypadł niekorzystnie. Zdjęcia będą publikowany tylko przez kanały należące lub powiązane z Organizatorem. Jeśli nie wyrażają Państwo zgody na utrwalanie materiałów, prosimy nie pozować i usunąć się z przestrzeni zdjęcia lub video oraz poinformować o tym osobę wykonującą materiały w momencie jego powstawania, tak by mogła w odpowiednim czasie zareagować w przypadku np. zdjęć grupowych czy ujęć video, gdzie inni uczestnicy chcieliby zostać utrwaleni. Materiały są wykorzystywane do promocji zajęć oraz w celach marketingowych, ale też wielokrotnie są przedmiotem usługi, którą jest utrwalenie warsztatów, ćwiczeń czy relacja uczestnictwa danej osoby/ grupy osób w zajęciach, co jest ujęte w ofercie usługi lub oferowane słownie. Materiały nie będą wykorzystywane komercyjnie i nie będą przekazywane osobom trzecim. Materiały nie będą wykorzystywane i tworzone wbrew obowiązującym w Polsce przepisom.

Zabrania się rejestrowania, utrwalania i rozpowszechniania za pomocą foto, video, czy ścieżki dźwiękowej z pobytu na terenie Organizatora bez zgody organu odpowiedzialnego za takie zezwolenia. Każda próba utrwalenia pobytu na terenie Organizatora, zajęć, wizerunku prowadzącego czy innych uczestników zajęć zostanie bezwzględnie zgłaszana do organów odpowiedzialnych za ochronę tych praw i kierowana na drogę sądową bez możliwości polubownego rozwiązania sprawy.

Prace wykonane przez Uczestników podczas zajęć lub przygotowywane w domu i przedstawione Pracowni do korekty mogą być zachowane w archiwum Pracowni („Utwory”). Pracowni przysługuje prawo wykorzystania tych prac i ich reprodukcji w materiałach i publikacjach wydawanych przez Pracownię. Tym samym Uczestnik nieodpłatnie udziela Organizatorowi licencji do powstałych w ramach Kursu/Kursu Dodatkowego Utworów. Udzielona licencja dotyczy wszystkich pól eksploatacji wskazanych w art. 50 Ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych w tym w szczególności: udostępniania, w zakresie utrwalania i zwielokrotniania utworu – wytwarzanie określoną techniką egzemplarzy utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami, na których utwór utrwalono – wprowadzanie do obrotu, użyczenie lub najem oryginału albo egzemplarzy; w zakresie rozpowszechniania utworu w sposób inny niż określony wyżej – publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie utworu w taki sposób, aby każdy mógł mieć do niego dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym. Licencja zostaje udzielona na czas nieoznaczony. Organizator może upoważnić inne osoby do korzystania z Utworu.

Lokal, w którym prowadzone są zajęcia jest objęty monitoringiem. Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej jako “RODO”) informujemy:1) administratorem danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest DOMIN Poznań sp. z o.o. z siedzibą w Poznań ul. Zeylanda 9/7;

2) podstawą prawną przetwarzania danych osobowych pozyskanych z systemu monitoringu jest art. 6 ust. 1 lit. f) RODO, gdzie prawnie uzasadnionym interesem jest bezpieczeństwo osób, mienia oraz dobre imię administratora danych osobowych;

 

3) monitoring obejmuje: hall wejściowy od frontu i z tyłu lokalu;

 

4) zapisy z monitoringu będą przechowywane przez administratora przez okres 7 dni;

 

5) osoba zarejestrowana przez system monitoringu ma prawo do dostępu do danych osobowych oraz ograniczenia ich przetwarzania;

 

6) osobie zarejestrowanej przez system monitoringu przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego.

 

§5 Zapisy na Kursy

 

Zapisu na Kurs dokonuje się poprzez wypełnienie i wysłanie elektronicznego formularza zgłoszeniowego znajdującego się na Stronie Internetowej Organizatora lub wysłanie zgłoszenia mailowo bezpośrednio na adres szczecin@domin-pzn.pl

Potwierdzeniem uczestnictwa w Kursie jest przesłanie przez Organizatora e-maila (na adres wskazany w zgłoszeniu) potwierdzającego zapisanie osoby na dany Kurs.

Wysłanie formularza zgłoszeniowego lub zgłoszenia bezpośrednio na adres email jest równoznaczne z faktem zapoznania się i akceptacji Regulaminu.

Zapisy na Kursy trwają przez cały rok szkolny, tj. od września do czerwca włącznie. Terminy Kursów każdorazowo będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora.

Możliwe jest dokonanie zapisu i przystąpienie do zajęć w trakcie trwania poszczególnych Kursów. W przypadku późniejszego przystąpienia do Kursów opłata nie ulega zmniejszeniu, a Uczestnik powinien odrobić opuszczone zajęcia.

W przypadku rezygnacji w trakcie trwania Kursu opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi.

Pracownia zastrzega sobie prawo do odwołania Kursów przed ich rozpoczęciem. W takim przypadku wszelkie opłaty dokonane przez Uczestnika podlegają zwrotowi w pełnej wysokości.

Zapisy na Zajęcia Dodatkowe będą odbywały się na zasadach odrębnych wskazanych każdorazowo przez Organizatora.

§6 Czas trwania Kursów

 

Długości poszczególnych Kursów oraz Zajęć Dodatkowych będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora i mogą się różnić w zależności od tematyki oraz programu Kursu.

Dokładne zasady poszczególnych kursów znajdują się pod tym adresem https://domin-szczecin.pl/rodzaje-zajec/

W przypadku, gdy zaplanowane zajęcia nie mogą odbyć się z przyczyn niezależnych od Organizatora (np. święta państwowe, kościelne, ciężka choroba prowadzącego, odgórne ograniczenia w prowadzeniu działalności) zajęcia w ramach Kursu zostaną przeniesione na inny termin. O nowych terminach Organizator poinformuje Uczestników. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.

W przypadku ograniczeń w prowadzeniu zajęć stacjonarnych, związanych z sytuacją epidemiologiczną, zajęcia zmieniają formę na zdalną (online), prowadzoną poprzez zamknięte grupy na wskazanej przez Organizatora platformie. Wysokość opłat oraz okres wypowiedzenia w takim wypadku nie ulegają zmianie.

§7 Uczestnicy kursów / zajęć

 

Wszyscy Uczestnicy Kurów / Zajęć zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.

Podczas zajęć uczeń przebywa w wyznaczonej sali i zobowiązany jest do przestrzegania zasad wytyczonych przez Tutora.

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane po zajęciach.

Zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.

Uczestnicy zobowiązani są do niespóźniania się na zajęcia.

Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego.

Teren Szkoły jest w pełni terenem prywatnym i nie jest przestrzenią publiczną ani nie jest miejscem ogólnodostępnym. Na terenie Szkoły znajdować się mogą tylko określone osoby, w określonych godzinach i spełniające określone kryteria wynikające z niniejszego regulaminu. Nie jest dozwolone, by osoby postronne bez względu na reprezentowany podmiot mogły swobodnie poruszać się po terenie placówki. Każda próba zakłócenia pracy lektorów lub administracji będzie skutkowała wezwaniem odpowiednich służb pod zarzutem utrudniania pracy oraz nękania. Każdorazowo będzie nakładana również kara dla osób postronnych utrudniających pracę, w skali godzinowej stawki względem dziennego obrotu Szkoły, jako zadośćuczynienie za zakłócanie poprawnej pracy placówki i brakiem możliwości wykonywania swojej pracy.

Szkoła nie oferuje Uczestnikom zajęć z wykorzystaniem muzyki w trakcie kursów. Obecność muzyki lub jej brak w żadnym stopniu nie jest elementem usługi, a Uczestnik Szkoły deklaruje, że muzyka lub jej brak nie wpływa na decyzję o zakupie kursu, jednocześnie został poinformowany, że część pracowników słucha utworów dla poprawy własnego nastroju. Uczestnik Szkoły taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

Wszelka muzyka wykorzystana w tle, jeśli jest używana to tylko i wyłącznie prywatnie przez pracownika w celu umilenia sobie czasu. Jest również dla wielu pracowników sposobem na stres występujący podczas prezentacji przed grupą.

§8 Rodzic / Opiekun

 

Rodzic / opiekun ma obowiązek poinformować organizatora zajęć o wszelkich zaburzeniach rozwoju, chorobach i alergiach występujących u uczestnika zajęć, jeżeli takowe występują. Zgłaszając podopiecznego na zajęcia rodzic / opiekun oświadcza, że poinformował uczestnika o wyżej wymienionych.

Opiekunowie uczniów mogą czekać w Pracowni DOMIN Poznań, jednak nie w sali, w której odbywają się zajęcia z dziećmi.

Gdy opiekun opuszcza Pracownię w trakcie zajęć, zobowiązany jest do odbierania telefonu komórkowego, który podał w zgłoszeniu.

§9 Opłaty

 

Ceny Kursów każdorazowo podane będą w tabeli opłat zamieszczonej na Stronie Internetowej Organizatora. Cena wskazana na Stronie Internetowej Organizatora https://domin-szczecin.pl/ uwzględnia ilość zajęć w ramach poszczególnych Kursów.

Uczestnik, który otrzyma potwierdzenie zapisania na dany Kurs, o którym mowa w § 5 ust. 2 jest zobowiązany do dokonania zapłaty ceny najpóźniej na tydzień przed pierwszymi zajęciami w ramach Kursu. Wysokość opłaty uzależniona jest od przyjętego przez Uczestnika sposobu zapłaty („co miesiąc”/”co trymestr”/).

Organizator dopuszcza następujące warianty harmonogramu opłat:

Płatność trymestralna, w trzech ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do 10 dnia miesiąca rozpoczynającego dany trymestr, ale nie później niż na tydzień przed pierwszymi zajęciami danego trymestru („co trymestr”). Terminy rozpoczęcia trymestrów będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora lub wysyłane do uczestników drogą mailową.

Płatność miesięczna, płatna w dziewięciu ratach za cały kurs – płatna najpóźniej do każdego 10. dnia miesiąca, ale nie później niż przed pierwszymi zajęciami danego miesiąca („co miesiąc”). Terminy wpłat będą podawane na Stronie Internetowej Organizatora lub wysyłane do uczestników drogą mailową.

Wpłaty należy dokonywać, przelewem na konto Pracowni, podane przez Organizatora w e-mailu, o którym mowa w § 5 ust. 2 w tytule podając imię i nazwisko oraz nazwę w następujących terminach Kursu.

Za dzień dokonania zapłaty uważa się dzień wpływu środków na konto bankowe Organizatora. Brak zapłaty w terminie uniemożliwia Uczestnikowi branie udziału w zajęciach.

Każdą nieobecność na zajęciach należy odrobić.

§10 Rezygnacja z Kursu

 

Uczestnik może złożyć rezygnację z udziału w Kursie.

Rezygnacji należy dokonać za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora,

Cena przy płatności “co miesiąc” i “co trymestr” odnosi się do pakietu zajęć i jest ceną promocyjną. W przypadku rezygnacji z zajęć cena promocyjna nie obowiązuje, a koszt wykorzystanych zajęć jest liczony na podstawie ceny za “pojedyncze zajęcia” – cena za pojedyncze zajęcia wynosi 160zł.

Brak wpłaty na tydzień po terminie skutkuje wykreśleniem z zajęć

Okres wypowiedzenia po rezygnacji wynosi jeden miesiąc

§11 Organizacja Kursów

 

Organizator podzielił Uczestników na grupy. O przydzieleniu Uczestnika do konkretnej grupy Organizator poinformuje za pośrednictwem Adresu e- mail Organizatora.

Uczestnicy są zobowiązani do uczęszczania na Kursy do przypisanych grup. Uczestnik w przypadku opuszczenia zajęć na Kursie ma prawo do ich odrobienia na dedykowanych zajęciach, których termin zostanie podany przed rozpoczęciem Kursu. Odrobienie zajęć możliwe jest wyłącznie, kiedy Uczestnik ma opłacone zajęcia na Kursie.

Uczestnik może zmienić przypisaną grupę, tylko po uprzednim uzgodnieniu tego faktu z Organizatorem. O chęci zamiany grupy należy poinformować Organizatora wysyłając wiadomość na Adres e- mail Organizatora.

Uczestnik może uczestniczyć w zajęciach w innych filiach Pracowni pod warunkiem wcześniejszego zgłoszenia tego faktu drogą e -mail bezpośrednio do wybranej pracowni i otrzymania potwierdzenia o możliwości uczestnictwa. O fakcie odrobienia zajęć w innej filii Uczestnik zobowiązany jest poinformować swoją Pracownię.

W ramach Kursu:

Uczestnik Kursu powinien uczestniczyć we wszystkich zajęciach, a ewentualne nieobecności winny być zgłoszone i odrobione.

Celem prawidłowego przygotowania do egzaminu Uczestnicy Kursów zobowiązani są do wykonywania zadanych prac domowych oraz do okazania tych prac w terminie wyznaczonym przez Pracownię. Zaliczenie prac domowych odbywa się poprzez wpis prowadzącego zajęcia w indeksie.

Uczestnik ma obowiązek posiadania materiałów szkoleniowych. Materiały szkoleniowe zostaną przekazane Uczestnikom Kursu przez prowadzącego Kurs.

Uczestnik jest zobowiązany do dołączenia do grupy oraz Strony Facebookowej Organizatora.

§12 Reżim sanitarny

 

Z zajęć mogą korzystać zdrowe osoby, bez objawów choroby zakaźnej.

Jeżeli w domu uczestnika przebywa osoba na kwarantannie lub izolacji, taki uczestnik nie może brać udziału w zajęciach w pracowni.

W przypadku wykrycia objawów choroby zakaźnej u uczestnika, Organizator ma prawo usunąć taką osobę z zajęć.

Wszyscy Uczestnicy Kursów/Zajęć Dodatkowych zobowiązani są do przestrzegania zasad porządkowych Pracowni określonych niniejszym Regulaminem.

§13 Sprawy Porządkowe

 

W Pracowni obowiązują następujące zasady porządkowe:

Uczestnicy zobowiązani są do zachowania czystości we wszystkich pomieszczeniach, w których prowadzone są zajęcia. W salach podczas zajęć obowiązuje zakaz spożywania produktów spożywczych. Produkty spożywcze mogą być spożywane w wyznaczonych miejscach oraz przechowywane w lodówkach znajdujących w pomieszczeniach kuchennych. Wszelkie rzeczy pozostawione w pomieszczeniach Pracowni będą wyrzucane w każdy poniedziałek najpóźniej do godz. 9.00.

zakazuje się używania telefonów komórkowych oraz zakłócania spokoju innym Uczestnikom.

zakazuje się palenia papierosów i wyrobów tytoniowych (e-papierosów i innych podobnych) oraz spożywania alkoholu w obrębie pracowni oraz w całym budynku, jego pobliżu i przed wejściem.

Uczestnicy zobowiązani są do niespóźniania się na zajęcia.

Organizator informuje, iż dochowa wszelkiej staranności w celu maksymalnego zabezpieczenia miejsca prowadzenia zajęć. Zastrzega się, by nie pozostawiać wartościowych rzeczy bez nadzoru i zabierać takowe ze sobą do sali, w celu zminimalizowania ryzyka kradzieży oraz zgubienia cennych rzeczy. Uczestnik deklaruje, że nie będzie rościł sobie prawa do odszkodowania w przypadku, gdy kradzież, uszkodzenie lub zaginięcie pozostawionych na terenie placówki rzeczy nastąpi w momencie, gdy nie dochował szczególnej staranności w celu ich zabezpieczenia (zabrania ich ze sobą na salę), mimo zaleceń ze strony Organizatora. Uczestnik taką deklarację składa, podpisując oświadczenie znajomości i akceptacji regulaminu.

W przypadku stwierdzenia przez Organizatora rażącego nieprzestrzegania przez Uczestnika zasad porządkowych Organizator zastrzega sobie prawo do usunięcia danego Uczestnika z Kursu/Kursu Dodatkowego.

§14 Rodzaje Kursów

 

Organizator prowadzi Kursy oraz Kursy Dodatkowe.

Szczegółowe informacje na temat oferowanych przez Pracownię Kursów oraz Kursów Dodatkowych, w tym rodzaju Kursów oraz Kursów Dodatkowych, terminach ich odbywania, zakresie zajęć, grupach wiekowych, dla których są przeznaczone oraz cenie. Każdorazowo będą zamieszczane na Stronie Internetowej Organizatora.

Każdorazowo Uczestnik jest zobligowany do akceptacji regulaminu głównego oraz regulaminu poszczególnego kursu

§15 Otwarta Pracownia

 

Uczestnicy Kursów uprawnieni są do nieodpłatnego korzystania z przygotowanych do zajęć i odpowiednio wyposażonych pomieszczeń Organizatora („Otwarta Pracownia”).

Wymiar godzin do wykorzystania oraz terminarz Otwartej Pracowni każdorazowo przedstawiony będzie na Stronie Internetowej Organizatora.

Jednocześnie z Otwartej Pracowni korzystać mogą niezależnie od siebie Uczestnicy różnych Kursów. Jeżeli w Pracowni odbywają się planowane Kursy/Kursy Dodatkowe ich Uczestnicy mają pierwszeństwo w korzystaniu z pomieszczeń Organizatora.

§16 Veteran room

 

Dla osób, które dostały się na państwową uczelnie wyższą (studia dzienne: na Wydziale Architektury, Uniwersytet Artystyczny, Akademia Sztuk Pięknych) lub ukończyły 23 lata i były uczestnikami Kursów przez co najmniej 6 trymestrów Pracownia organizuje darmowe Zajęcia Dodatkowe w wybranej grupie tematycznej („veteran room”). Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

§17 Kursy wakacyjne i feriowe

 

W trakcie trwania wakacji szkolnych oraz szkolnych ferii zimowych Pracownia organizuje kursy wakacyjne i feriowe.

Kursy wakacyjne i feriowe odbywają się na następujących zasadach:

Uczestnicy zapisują się na dowolną ilość tygodni dokonując opłaty za liczbę wybranych przez siebie tygodni.

Opłaty za kolejne tygodnie będą zwracane, jeżeli informacja o rezygnacji została dokonana na minimum tydzień przed pierwszymi zajęciami.

Szczegółowe informacje o zajęciach Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora.

§18 Warsztaty jednodniowe

 

Pracownia organizuje również warsztaty jednodniowe w celu poszerzenia horyzontów Uczestników

Uczestnicy zapisują się na wybrany kurs jednodniowy oraz dokonują opłaty za wybrany kurs

Szczegółowe informacje na temat warsztatów jednodniowych Organizator zamieści na Stronie Internetowej Organizatora

§19 Maraton Egzaminacyjny

 

Przed egzaminami wstępnymi na uczelnie wyższe Pracownia organizuje intensywny kurs rysunku Maraton Egzaminacyjny

Uczestnicy kursu DOMIN Architektura i DOMIN ASP mają możliwość uczestnictwa za darmo w Maratonie Egzaminacyjnym Online lub uzyskania zniżki 75% na Maraton Egzaminacyjny Stacjonarnie.

Warunkiem uzyskania zniżki jest: opłacenie w danym roku szkolnym 3 pełnych trymestrów zajęć (3 raty płatne “co trymestr” lub 9 płatnych “co miesiąc”) oraz zaliczenie wszystkich prac w Indeksie Kursu lub wykonanie dodatkowych prac rysunkowych zleconych przez Organizatora przed rozpoczęciem Maratony Egzaminacyjnego.

§20 Ochrona Danych Osobowych

 

W związku z rozporządzeniem Unijnym RODO informujemy, że informacje o tym w, jaki sposób są przetwarzane Wasze dane, są dostępne tutaj: https://nauka-rysunku.pl/polityka-prywatnosci-domin/

§21 Obostrzenia związane z COVID-19

 

Ze względu na wprowadzone obostrzenia dotyczące pandemii COVID-19, stosuje się obowiązujące przepisy prawa. W związku z aktualnymi wytycznymi Organizator stosuje się następujące środki zapobiegawcze oraz wytyczne względem realizowanej usługi:

 

Uczestnik jest zobowiązany do wypełnienia zgodnie z prawdą oświadczenia zdrowotnego podczas zapisów i poinformowaniu o ewentualnych zmianach w samopoczuciu lub w przypadku, gdy informacje w oświadczeniu ulegną zmianie.

 

Organizator Dochowa wszelkiej staranności w celu zachowania bezpieczeństwa i higieny w trakcie wykonywania swoich zadań względem oferowanej usługi. Szczegółowe zasady bezpieczeństwa publikujemy pod tym linkiem: https://nauka-rysunku.pl/polityka-bezpieczenstwa-sanitarnego/

 

Uczestnik akceptuje wdrożone procedury poprzez pisemną akceptację oświadczenia, wspomnianego w pkt a.

 

Stan ten obowiązuje do momentu zakończenia pandemii lub aktu prawnego znoszącego powyższe wymogi w świetle prawa. Po zaistnieniu przesłanek opisanych powyżej, paragraf wygasa i traci moc.

 

§22 Siła Wyższa

 

Przez Siłę Wyższą rozumie się zdarzenia pozostające poza kontrolą każdej ze Stron, których nie mogły one przewidzieć ani zapobiec, a które zakłócają lub uniemożliwiają realizację Umowy.

W przypadku zaistnienia Siły Wyższej, Strona, której taka okoliczność uniemożliwia lub utrudnia prawidłowe wywiązanie się z jej zobowiązań niezwłocznie nie później jednak niż w ciągu 7 dni, powiadomi drugą Stronę o takich okolicznościach i ich przyczynie.

W przypadku wystąpienia Siły Wyższej, placówka jest uprawniona do przejścia na tryb nauczania/prowadzenia zdalnego lub realizacji usługi w formie „zajęć online” do końca trwania umowy, co jest integralną częścią umowy pomiędzy Placówką i Klientem.

Forma realizacji usługi po wystąpieniu Siły Wyższej zostanie przedstawiona Klientowi niezwłocznie po reorganizacji placówki i zapoznaniu się z aktualnymi wytycznymi odpowiednich służb wraz z nowo obowiązującym prawem oraz udostępniona za pośrednictwem dostępnych kanałów komunikacji z Klientem.

Zgodnie regulaminem, Klient będzie mógł zapoznać się z nowymi zasadami realizacji usługi oraz kontynuować pobieranie nauki na niezmiennie wysokim poziomie merytoryczny.

W przypadku zmiany formy realizacji usługi placówka zobowiązuje się do zachowania najwyższego, obiektywnie możliwego w danej sytuacji poziomu realizacji usługi na wcześniej ustalonych zasadach cenowych. Poziom merytoryczny nie ulegnie zmianie, jedynie środki techniczne realizacji usługi zostaną dostosowane do aktualnej sytuacji w możliwie nieinwazyjny dla Klienta sposób.

Klient wyraża świadomie zgodę na zastosowanie wyżej opisanego trybu w sytuacji wystąpienia Siły Wyższej akceptując regulamin potwierdza, że nie wnosi do niego uwag.

§23 Wykonanie umowy sprzedaży

 

Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia (rezerwacji) za pomocą Formularza zamówienia poprzez stronę internetową.

Po złożeniu Zamówienia Sprzedawca niezwłocznie potwierdza jego otrzymanie oraz jednocześnie przyjmuje Zamówienie do realizacji. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera co najmniej oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.

§24 Prawo odstąpienia od umowy

 

Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może w terminie 14 dni odstąpić od Umowy Sprzedaży bez podania jakiejkolwiek przyczyny.

Bieg terminu określonego w ust. 1 rozpoczyna się od dnia zawarcia umowy sprzedaży z Konsumentem jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta.

W przypadku Umowy, która opiera się o regularne wpłaty (wpłaty miesięczne, trymestralne) termin wskazany w ust. 1 biegnie od dokonania pierwszej wpłaty.

Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta może odstąpić od Umowy, składając Sprzedawcy oświadczenie o odstąpieniu od Umowy. Do zachowania terminu odstąpienia od Umowy wystarczy wysłanie przez Konsumenta oświadczenia przed upływem tego terminu.

Oświadczenie może być wysłane za pomocą tradycyjnej poczty bądź drogą elektroniczną poprzez przesłanie oświadczenia na adres e-mail Sprzedawcy lub przez złożenie oświadczenia na stronie internetowej Sprzedawcy. Oświadczenie można złożyć również na formularzu, którego wzór stanowi załącznik nr 1 do niniejszego Regulaminu oraz załącznik do ustawy z dnia 30 maja 2014 roku o prawach konsumenta, jednak nie jest to obowiązkowe.

W przypadku przesłania oświadczenia przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcę o cechach konsumenta drogą elektroniczną, Sprzedawca niezwłocznie prześle w odpowiedzi na podany przez zgłaszającego adres e-mail potwierdzenie otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy.

Skutki odstąpienia od Umowy:

W przypadku odstąpienia od Umowy zawartej na odległość Umowę uważa się za niezawartą.

W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca zwraca Konsumentowi jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia o odstąpieniu od Umowy, wszystkie dokonane przez niego płatności, Jeżeli Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta wyrazi zgodę na rozpoczęcie świadczenia usług przed upływem 14 dni od zawarcia Umowy Sprzedaży, zostanie mu zwrócona opłata pomniejszona proporcjonalnie o wykorzystaną część usługi.

Zwrotu płatności Sprzedawca dokona przy użyciu takich samych metod płatności, jakie zostały użyte w pierwotnej transakcji, chyba że kupujący wyraźnie zgodził się na inne rozwiązanie, które nie będzie się wiązało dla niego z żadnymi kosztami.

Prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do Umowy:

w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb,

o świadczenie usług, jeżeli Sprzedawca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta, który został poinformowany przez rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez Sprzedawcę utraci prawo odstąpienia od Umowy.

§25 Reklamacja i gwarancja

 

Sprzedawca jest obowiązany dostarczyć Klientowi usługę wolną od wad.

W przypadku wystąpienia wady zakupionej u Sprzedawcy usługi Klient ma prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w kodeksie cywilnym.

Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy.

Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz żądanie Klienta w związku z wadą towaru.

Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni, a jeśli nie zrobi tego w tym terminie, uważa się, że żądanie Klienta uznał za uzasadnione.

W przypadku, gdy na Produkt została udzielona gwarancja, informacja o niej, a także jej treść, będą zawarte przy opisie usługi lub produktu.

§26 Pozasądowe sposoby rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń

 

Szczegółowe informacje dotyczące możliwości skorzystania przez Konsumenta jak i Przedsiębiorcy o cechach konsumenta z  pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz zasady dostępu do tych procedur dostępne są w siedzibach oraz na stronach internetowych powiatowych (miejskich) rzeczników konsumentów, organizacji społecznych, do których zadań statutowych należy ochrona konsumentów, Wojewódzkich Inspektoratów Inspekcji Handlowej oraz pod następującymi adresami internetowymi Urzędu Ochrony Konkurencji i Konsumentów: http://www.uokik.gov.pl/spory_konsumenckie.php; http://www.uokik.gov.pl/sprawy_indywidualne.php oraz http://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php.

Konsument jak i Przedsiębiorca o cechach konsumenta posiada następujące przykładowe możliwości skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń:

Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do stałego polubownego sądu konsumenckiego, o którym mowa w art. 37 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o rozstrzygnięcie sporu wynikłego z Umowy zawartej ze Sprzedawcą.

Kupujący określony w pkt 2 uprawniony jest do zwrócenia się do wojewódzkiego inspektora Inspekcji Handlowej, zgodnie z art. 36 ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o Inspekcji Handlowej (Dz.U. z 2014 r. poz. 148 z późn. zm.), z wnioskiem o wszczęcie postępowania mediacyjnego w sprawie polubownego zakończenia sporu między Konsumentem a Sprzedawcą.

Kupujący określony w pkt 2 może uzyskać bezpłatną pomoc w sprawie rozstrzygnięcia sporu między nim a Sprzedawcą, korzystając także z bezpłatnej pomocy powiatowego (miejskiego) rzecznika konsumentów lub organizacji społecznej, do której zadań statutowych należy ochrona konsumentów (m.in. Federacja Konsumentów, Stowarzyszenie Konsumentów Polskich).

§27 Postanowienia końcowe

 

Osoby prowadzące podobną (konkurencyjną) działalność do działalności prowadzonej przez Organizatora nie mogą uczestniczyć w Kursach/Kursach Dodatkowych Organizator może takie osoby takie wykluczyć z Kursów/ Kursów Dodatkowych.

Uczestnicy Kursów/Kursów Dodatkowych udzielają Organizatorowi nieodpłatnej i nieorganicznej czasowo licencji na utwory powstałe w ramach Kursów/ Kursów Dodatkowych. Szczegółowe informacje o zakresie licencji zostały uregulowane w § 4 Regulaminu.

Sprawy związane z ochroną danych osobowych Uczestników zostały uregulowane Polityce Prywatności dostępnej pod linkiem [dodać link]

Komunikacja między Pracownią, a uczestnikami odbywa się wyłącznie drogą mailową.

W sprawach nieuregulowanych niniejszym Regulaminem zastosowanie mają odpowiednie przepisy kodeksu cywilnego.

Sprzedawca zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian Regulaminu z ważnych przyczyn to jest: zmiany przepisów prawa czy zmiany sposobów płatności – w zakresie, w jakim te zmiany wpływają na realizację postanowień niniejszego Regulaminu. O każdej zmianie Sprzedawca poinformuje Klienta z co najmniej 7-dniowym wyprzedzeniem i będzie wymagał jego potwierdzenia.

Klient ma prawo skorzystać z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. W tym celu może złożyć skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

………………………………………

 

………………………………………

 

………………………………………

 

Imię i nazwisko

 

Adres

 

Nazwa i adres przedsiębiorcy

 

Oświadczenie

 

o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość

 

lub poza lokalem przedsiębiorstwa

 

Ja/My (*)………………….……………niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym(*) odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) ………………………………..……

 

umowy dostawy następujących rzeczy(*) …………………………………………………………..

 

umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy/o świadczenie następującej usługi(*)……………………………………………………………………..…………………………..

 

Data zawarcia umowy1/odbioru2(*)………………………………………..……………….

 

……………………………………

 

Podpis

 

(*) Niepotrzebne skreślić

 

1 podać, jeżeli umowa dotyczyła świadczenia usług

 

2 podać, jeżeli umowa dotyczyła zakupu towaru